Gegevensbeschermingsverklaring

Laatste update: 8 juni 2018

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Bienstman-Decloedt Advocaten BV BVBA prioritair. In deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft zij welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (hierna: “GDPR”). Met deze toelichting wenst Bienstman-Decloedt Advocaten BV BVBA u duidelijk te informeren hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens (“Gegevensbeschermingsverklaring”).

Deze Gegevensbeschermingsverklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de passende maatregelen dewelke worden genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens door Bienstman-Decloedt Advocaten BVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Nieuwebosstraat 5 en met ondernemingsnummer 0895.667.118  (RPR GENT) (hierna: “BDA”, “we”, of “ons”). BDA staat in voor het verzamelen en verwerken van de door u met ons gedeelde persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van BDA.
Deze Gegevensbeschermingsverklaring heeft tot doel om u te informeren over welke persoonsgegevens BDA over u  als klant of vertegenwoordiger van de klant kan verwerken, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.
De contactgegevens van BDA, verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming, betreffen de volgende:

Bienstman-Decloedt Advocaten BV BVBA
Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT
Tel.: +32 (0)9 324 35 29
www.bienstman-decloedt.be
info@bienstman-decloedt.be

2. Welke persoonsgegevens

2.1. BDA verwerkt niet rechtstreeks informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, enzovoort. Tenzij u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier op een van de pagina's op onze website, of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt per e-mail.

2.2. Gewone persoonsgegevens - BDA kan alle informatie en gegevens van welke aard ook verzamelen en verwerken die door klanten en gebruikers worden verstrekt, en dit voor zover dit nuttig is, waaronder (niet-limitatief):

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
• Bankrekeningnummer.

2.3. Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens - BDA verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
• Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Verwerkingsdoeleinden

3.1. De verwerking van persoonsgegevens door BDA is gebaseerd op de toestemming van u als betrokkene (dit conform Artikel 6, 1 (a) GDPR). U contacteert BDA immers voor juridische bijstand.

3.2. BDA verwerkt deze gegevens in het kader van haar juridische dienstverlening. U persoonsgegevens kunnen bijgevolg verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

• Voor klanten – en orderbeheer;
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op BDA rust;
• Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
• Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
• Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BDA;
• Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
• Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclamebood-schappen;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over onze diensten en producten en of wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om diensten bij u af te leveren;
• BDA verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die BDA nodig heeft voor de belastingaangifte.

3.3. BDA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

4.1. BDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waaronder het verstrekken van juridische dienstverlening en / of om te voldoen aan de interne werking van BDA, zoals het onderhoud van het klantenbestand, relatiebeheer en procedurele waarborgen.

4.2. Verder worden de persoonsgegevens bijgehouden zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd.

4.3. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden

5. Overdracht aan derde partijen

5.1. BDA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

5.2. BDA draagt uw gegevens enkel over aan gerechtvaardigde verwerkers, dit zijn bedrijven of personen die wij opdracht geven om gegevens te verwerken binnen de wettelijk gedefinieerde parameters (dienstverleners, aannemers). In dit geval blijft BDA verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. BDA heeft dienaangaande diverse juridische, technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, en voert regelmatig controles uit, om ervoor te zorgen dat de verwerkers voldoen aan de Europese en nationale verplichtingen rond gegevensbescherming.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

6.1. BDA voorziet in de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

6.2. BDA is als advocatenkantoor bovendien onderworpen aan diverse deontologische verplichtingen, waaronder het beroepsgeheim van advocaten. De door u verstrekte gegevens zullen dan ook steeds met de grootste discretie behandeld worden.

7. Uw rechten

7.1. U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

7.2. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BDA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

7.3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bienstman-decloedt.be.

BDA houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat BDA gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

7.4. BDA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

       Gegevensbeschermingsautoriteit
       Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
       +32 (0)2 274 48 00
       +32 (0)2 274 48 35
        e-mail: contact(at)apd-gba.be
        https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

8. Wijzigingen aan de Gegevensbeschermingsverklaring

BDA kan deze Gegevensbeschermingsverklaring wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zal BDA de datum van de ‘laatste update” boven aan deze verklaring aanpassen. BDA zal uw rechten onder deze Gegevensbeschermingsverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.