Voortaan een hogere planschadevergoeding?

Geeft de overheid aan uw grond een nieuwe bestemming, waardoor u er niet langer op mag bouwen, dan kan u, onder bepaalde voorwaarden, een planschadevergoeding eisen.

Die vergoeding dekt echter nooit alle schade. Zo wordt maar 80 % van de schade vergoed. Daarnaast krijgt u maar een schadevergoeding voor de eerste 50m grond, bekeken vanaf de rooilijn.

Aan het Grondwettelijk Hof werd gevraagd of deze twee beperkingen wel grondwettig zijn. Het Hof heeft zich in een recent arrest van 10 november 2016 (arrest nr. 140/2016) uitgesproken.

Wat de beperking van de vergoeding tot 80% van de schade betreft, is er volgens het Hof geen probleem.  De overheid kan immers tot op zekere hoogte vrij bepalen welke eigendomsbeperkingen zij oplegt én welke vergoedingen zij daar eventueel tegenover stelt. De overheid moet enkel een billijk evenwicht bewaren en er voor zorgen dat zij geen onevenredige last oplegt aan een burger. De 80%-regel is volgens het Hof dan ook geen probleem.

Wel heeft het Hof een probleem met de 50m-regel. Daarbij maakt het Hof een opmerkelijk onderscheid:

  • Voor woongebieden is deze regel geen probleem: in woongebieden kan er immers, volgens het Hof, toch vaak maar op de eerste 50m grond vanaf de weg worden gebouwd.
  • Voor “andere gebieden dan woongebieden, industriegebieden, gebieden voor ambachtelijke bedrijven, gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen en andere gebieden die bestemd zijn om gebouwen met een grotere bouwdiepte te ontvangen”, zou de regel echter niet redelijk zijn en dus ongrondwettig.

Wie dus voortaan zijn grond in industriegebied, kmo-zone, … herbestemd ziet, heeft met dit nieuwe arrest een goed argument in handen om een vergoeding te eisen voor alle herbestemde grond en niet enkel voor de eerste 50m vanaf de rooilijn.

Het is overigens nog maar de vraag of men toch ook niet in woongebieden moet vergoed worden voorbij de 50m grens. Ook daar is het immers denkbaar dat men voorbij de 50m vanaf de weg bouwt, bijvoorbeeld bij de verkaveling van een nog niet aangesneden woongebied.

Jelle SNAUWAERT