Verregaande hervorming m.b.t. verhuren met BTW vindt dan toch geen doorgang

Afgelopen zomer heeft de huidige regering in haar zomerakkoord een aantal fiscale maatregelen aangekondigd, waaronder de mogelijkheid om onroerende huur te onderwerpen aan het BTW-stelsel.

Dit zou betekenen dat de verhuurder de BTW die zij heeft betaald voor de oprichting, verbouwing of renovatie van diens onroerend goed, zou kunnen aftrekken.

Tot nu toe is de BTW die betaald wordt aan de aannemer, niet te recupereren. Het verhuren van onroerende goederen wordt, in toepassing van artikel 44§3, 2° van de wet op BTW, op heden immers vrijgesteld van BTW. Slechts een aantal door de wet aan strikte voorwaarden onderworpen gevallen, zoals de terbeschikkingstelling van opslagruimte of onroerende leasing, zijn onderhevig aan BTW. Dit resulteert in een hogere bouwkost t.b.v. de niet-recupereerbare BTW voor de verhuurder.

Ondertussen werd de aankondiging van deze fiscale maatregel opnieuw ingetrokken omwille van budgettaire noodwendigheden. 

Nathan DECLERCK