Vereenvoudiging van de verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen in het Belgische recht

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 werd de Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd. Deze wet zet de Europese Richtlijn 2009/109/EG van 16 september 2009 met betrekking tot de verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen om in Belgisch recht.

Deze wet voorziet in een vereenvoudiging van de formaliteiten bij fusies en splitsingen. Deze worden hierna samengevat.

geenverslaggevingsplicht


De verslaggevingsverplichtingen worden als volgt gewijzigd:
a) Het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan is niet vereist indien alle vennoten en houders van andere stemrecht verlenende effecten, in elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hiermee hebben ingestemd.
b) Alle vennoten kunnen bij unaniem akkoord verzaken aan het revisoraal verslag over het fusie- of splitsingsvoorstel.Dit houdt wel in dat de overnemende vennootschap een bijzonder revisoraal verslag dient op te maken voor een kapitaalverhoging door inbreng in natura (tenzij men onder een uitzondering vermeld in artikel 602 §2 W.Venn. zou vallen, bv. als de inbreng in natura betrekking heeft op effecten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld en die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers gedurende de voorafgaande drie maanden).
c) Bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen is, noch een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan, noch een revisoraal verslag van de commissaris, vereist wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap, en dit evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de gesplitste vennootschap.

openbaarmakingvanhetfusie-ofsplitsingsvoorstelviadewebsite


De bekendmaking van het fusie/splitsingsvoorstel wordt eveneens vereenvoudigd.
Klassiek moet het fusievoorstel minstens zes weken voor de algemene vergadering die moet beslissen over de fusie worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. Dit dient dan bij uittreksel te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Nu kan dit voorstel ook worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door de vermelding van een hyperlink naar de bedrijfswebsite. Op het centraal elektronisch platform", zijnde het rechtspersonenregister als onderdeel van de Kruispuntbank der Ondernemingen, wordt dan een verwijzing opgenomen die toegang biedt tot de bedrijfswebsite.

geengoedkeuringdoordealgemenevergadering-geruislozefusieofsplitsing


De wet laat verder toe dat naamloze vennootschappen overgaan tot een geruisloze fusie zonder dat uitdrukkelijke goedkeuring van hun algemene vergadering is vereist. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
a) de naamloze vennootschap heeft minstens 90% (maar niet alle) aandelen en andere stemrecht verlenende effecten in de door fusie over te nemen naamloze vennootschap;
b) uiterlijk zes weken voordat de fusie van kracht wordt, wordt het fusievoorstel openbaar gemaakt;
c) elke aandeelhouder van de overnemende vennootschap kan minstens één maand voor het van kracht worden van de fusie kennis nemen van het fusievoorstel, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en andere stukken;
d) een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap kunnen eisen dat een algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beslissen over het fusievoorstel mits zij minstens 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.

Dit geldt ook voor een splitsing. De algemene vergadering van de gesplitste vennootschap dient dan geen goedkeuring te geven indien de verkrijgende vennootschappen in het bezit zijn van alle aandelen van de gesplitste vennootschap en alle andere stemrecht verlenende effecten. Voor het overige gelden grosso modo dezelfde voorwaarden als bij de fusie.

geentussentijdseinlichtingen


De vennootschappen moeten ook niet steeds tussentijdse cijfers opmaken over de stand van het vermogen. Deze tussentijdse cijfers dienden ter beschikking van de aandeelhouders te worden gelegd indien de laatste jaarrekening betrekking had op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van de fusie of splitsing was afgesloten. Noch bij fusie noch bij splitsing dienen dergelijke tussentijdse cijfers te worden opgemaakt indien het gaat om een vennootschap waarvan de financiële instrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerd markt zijn toegelaten en die een halfjaarlijks financieel verslag heeft bekendmaakt.

Bij een fusie zijn evenmin tussentijdse cijfers vereist indien alle vennoten en houders van andere stemrecht verlenende effecten in elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen hiermee hebben ingestemd. Deze vereenvoudiging is niet opgenomen voor de splitsing door overneming. Een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen kan wel zonder deze tussentijdse inlichtingen indien de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de gesplitste vennootschap.

Tussentijdse inlichtingen over belangrijke wijzigingen in het vermogen van de vennootschappen betrokken bij de fusie zijn evenmin vereist wanneer alle vennoten en houders van andere stemrecht verlenende effecten, in elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hiervan afzien.

gebruikvanelektronischepost


De vennoten kunnen er zich tenslotte mee akkoord verklaren het voorstel, de verslagen en andere stukken via elektronische post te ontvangen. Als de vennootschap de stukken uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering op haar website beschikbaar stelt en de mogelijkheid biedt om de stukken te downloaden en af te drukken zal het bovendien niet meer vereist zijn de stukken op de maatschappelijke zetel beschikbaar te stellen, noch afschriften te bezorgen. Deze informatie moet dan wel tot één maand na het besluit van de algemene vergadering op de website blijven staan.

Stijn Decloedt