Vanaf 2014: een unieke omgevingsvergunning

1. Op 19 april 2013 werd een ontwerp van het Omgevingsvergunningsdecreet een eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
De decreetgever stelt voor dat investeerders en bedrijven die een project willen realiseren, waarvoor naast een stedenbouwkundige vergunning ook een milieuvergunning vereist is, nog maar één vergunningsaanvraag moeten indienen. 
De enkelvoudige aanvraag steunt op de integratie van de milieu - en stedenbouwkundige vergunning in één unieke omgevingsvergunning. Er is één openbaar onderzoek en één adviesronde. Vervolgens wordt één beslissing genomen. Gezien slechts één geïntegreerd aanvraagdossier wordt opgemaakt, zou dit kosten - en tijdbesparend moeten zijn.
2. Daarenboven heeft de omgevingsvergunning een permanent karakter. Dit betekent dat de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen voor onbepaalde tijd geldt. In een limitatief aantal gevallen wordt de omgevingsvergunning voor een bepaalde duur afgeleverd. 
De permanente aard van de unieke omgevingsvergunning biedt de houder ervan het voordeel dat geen hernieuwingsaanvraag moet worden ingediend, zoals dit thans wel nog het geval is. Hierdoor vervalt de kost en administratieve last verbonden aan de aanvraag tot hernieuwing. 
3. De Vlaamse decreetgever werkt ook het vooroverleg verder uit. Dit bestaat al in de praktijk en houdt in dat vooraleer de aanvraag wordt ingediend, overleg plaatsvindt tussen de overheid en de vergunningsaanvrager. Het biedt de aanvrager een beter zicht op de haalbaarheid van het project en desgevallend kan worden bijgestuurd. 
Tenslotte stelt het ontwerp ook de administratieve lus voor. Hierdoor kan de overheid in de loop van een administratieve beroepsprocedure een kleine onregelmatigheid in de beslissing herstellen, zonder dat de aanvraagprocedure opnieuw doorlopen wordt. Dit moet vermijden dat projecten en infrastructurele investeringen op de lange baan worden geschoven. 
4. Het ontwerp moet nog doorheen een aantal overleg - en beslissingsfasen binnen de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement vooraleer het definitief als decreet wordt aangenomen. Het decreet zou in werking treden vanaf 2014. Wij houden u alvast verder op de hoogte. 

Wouter Declerck