Successie- en registratierechten worden vanaf 1 januari 2015 behandeld door het Vlaams Gewest

Sinds 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie). VLABEL is dus voortaan bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen (en dus ook de teruggave) van de hieronder genoemde successie- en registratierechten.

Ook de benoeming van de successie- en registratierechten is gewijzigd: men spraakt nu van ‘erfbelastingen’ en ‘registratiebelastingen’. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van beide belastingen, en meer in het bijzonder voor: 

• het successierecht van rijksinwoners die hun fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hadden; 
• het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners met onroerende goederen in het Vlaams Gewest; 
• registratierechten op verkopen, hypotheekvestigingen en verdelingen van in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen;
• registratierechten op schenkingen van roerende en onroerende goederen als de schenker zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft.

De FOD Financiën blijft evenwel bevoegd voor de registratie van akten, zodat alle akten nog steeds bij de federale registratiekantoren moeten aangeboden worden. De FOD Financiën bezorgt dan de akten die aan de Vlaamse registratierechten onderworpen zijn aan VLABEL, die op haar beurt de verschuldigde registratierechten berekent en een uitnodiging tot betaling naar de belastingplichtige stuurt.

De FOD Financiën blijft tevens bevoegd voor de registratie van huurcontracten.

De wetgeving hieromtrent werd geïncorporeerd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) en zal dus niet langer in het Wetboek Successierechten te vinden zijn.

Davina CLAUS