Nieuwe aspecten Onroerenderfgoeddecreet

Vanaf 1 januari 2015 treedt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit decreet legt een nieuwe informatieplicht op.

Toepassingsgebied - bij (i) verkoop; (ii) inbreng in een vennootschap; (iii) verhuur voor meer dan negen jaar; (iv) overdracht van een erfpacht of een opstalrecht; of (v) bij het op andere wijze bewerkstelligen van eigendomsoverdracht met vergeldend karakter van onroerend erfgoed.

Verplichting - Zowel de publiciteit als de onderhandse of authentieke akte moeten vermelden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris onroerend goed en wat de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn.

Informatie-plichtige - wie voor eigen rekening of als tussenpersoon een onroerend erfgoed overdraagt binnen voormeld toepassingsgebied.

Sanctie - Wie zich niet aan deze nieuwe informatieplicht houdt, riskeert een geldboete tot maximum 10.000 euro.

(artikel 6.4.8 en 6.4.9 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014)


Louis NOTTEBOOM