Let op met minutenkredieten. Fictieve kapitaalverhoging leidt tot valsheid in geschrifte.

Op 2 oktober 2012 sprak het Antwerpse Hof een veroordeling uit met betrekking tot de zogenaamde 'minutenkredieten'.

De beklaagden hadden in samenspraak een constructie opgezet waarbij zij van meet af aan wisten dat de in de door tweede beklaagde afgeleverde bankattesten vermelde bedragen na vrijgave slechts zeer kortstondig op de bankrekening van de vennootschap zouden figureren en waarbij het nooit de bedoeling was dat deze volstortte gelden werkelijk en blijvend ter beschikking zouden worden gesteld van de betreffende vennootschappen. In die zin hebben beide beklaagden zich schuldig gemaakt aan het misdrijf van valsheid in authentieke of openbare geschriften en aan het misdrijf van valsheid in handels-, bank- of private geschriften, en het gebruik van deze stukken. Het betreft een intellectuele valsheid, vermits het feit van de voorafgaande deponering en de latere daadwerkelijke volstorting van de gelden, niet met de waarheid overeenkomt.

Dit arrest dient wellicht in de juiste context te worden gezien en betreft dan ook enkel een fictieve inbreng. Het enkele feit dat de sommen slechts enkele dagen op de rekening van de betreffende vennootschap blijven staan, hoeft niet automatisch tot een onrechtmatigheid te leiden, zo lang de terbeschikkingstelling van het bedrag niet fictief is. Zo gebeurt het regelmatig dat vennootschapsgroepen in het kader van een kapitaalverhoging sommen slechts voor enkele dagen op de rekening laten staan of enkel virtueel boeken, maar de terugbetaling perfect kunnen verantwoorden als een compensatie van uitstaande prestaties, bijvoorbeeld in de vorm van terugbetaling van uitstaande leningen. Het is dan ook aangeraden dergelijke transacties uitvoerig en correct te documenteren.