‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ officieel gelanceerd!

Donderdag 20 september 2018 is de ‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ officieel gelanceerd en ondertekend in aanwezigheid van o.a. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Deze Green Deal heeft tot doelstelling om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Bienstman-Decloedt Advocaten heeft de Green Deal ondertekend als ondersteunende partij, gespecialiseerd in o.m. milieurecht en vergunningen.

Investeringen in biodiversiteit kunnen op korte en lange termijn voordelen opleveren voor een bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Eén van de specifieke doelstellingen van de Green Deal betreft het realiseren van ‘tijdelijke natuur’ op (braakliggende) bedrijventerreinen, hetgeen o.m. zou kunnen bijdragen tot het voortbestaan van zeldzame en/of beschermde planten en dieren in Vlaanderen.

De bedoeling van het concept ‘tijdelijke natuur’ is om het mogelijk te maken op ongebruikte bedrijventerreinen - in afwachting van de realisatie van hun uiteindelijke bestemming – natuur te ontwikkelen, met de garantie dat deze weer mag verwijderd worden op het ogenblik dat het braakliggend terrein definitief zal worden ingericht. Op die manier zouden grondeigenaars en projectontwikkelaars niet langer kosten hoeven te maken in de vorm van ‘natuurwerende maatregelen’ (vb. veelvuldig maaien, gebruik van pesticiden,…) om te voorkomen dat spontane natuurontwikkeling en de vestiging van beschermde plant- of diersoorten het bekomen van een vergunning in de toekomst zou bemoeilijken en/of afhankelijk zou maken van bijkomende compensatieverplichtingen.

Het realiseren van ‘tijdelijke natuur’ zou aldus niet alleen een ecologische winst opleveren, maar tevens gunstig zijn voor de grondeigenaars.

Momenteel biedt de wetgeving Natuurbehoud (en met name het Soortenbesluit van 15 mei 2009) de mogelijkheid om via een afwijkingsaanvraag gericht aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een vergunning te bekomen voor ‘tijdelijke natuur’. Hierbij maakt men gebruik van de zogenaamde één-handelingsaanpak, waarbij de bewuste aanleg van bijkomende tijdelijke natuur en het verwijderen ervan wordt beschouwd als één handeling bij de aanvraag en beoordeling van de vergunning. Zo zou men aldus vóór de start van de natuurontwikkeling al toestemming bekomen voor de latere verwijdering ervan.

Als specialist inzake o.m. milieurecht en vergunningen kan Bienstman-Decloedt Advocaten juridische bijstand verlenen bij thema’s zoals het aanvragen van een vergunning voor ‘tijdelijke natuur’, waarbij kan worden gewezen op de voor- en nadelen, de mogelijke risico’s, de te volgen procedure,…

Op 6 november 2018 vindt te Gent een informarkt plaats waarbij de deelnemende en ondersteunende partijen in contact kunnen treden met specialisten in de materie. Ook Bienstman-Decloedt Advocaten zal hierop aanwezig zijn. Meer informatie volgt via onze website.

Aline HEYRMAN