De Potpourri-wet I van 19 oktober 2015 leidde tot de introductie van een nieuw begrip, met name het Belgisch Betalingsbevel

Op Europees vlak geldt het Europees betalingsbevel en naar dit voorbeeld tracht men nu ook in België onbetwiste geldschulden eenvoudig, goedkoop en snel te innen. Het toepassingsgebied van dit Betalingsbevel is beperkt tot een buyer to buyer-context.

De Belgische procedure tot het bekomen van een betalingsbevel verschilt evenwel sterk van de Europese betalingsbevelprocedure. De Belgische procedure verloopt namelijk buiten de rechtbanken, met het oog op besparingen en werklastvermindering binnen justitie.

De advocaat van de schuldeiser dient de eerste stap te nemen, met name opdragen aan de gerechtsdeurwaarder om tot invordering over te gaan. De advocaat dient bijgevolg in de eerste plaats na te gaan of de schuldvordering in aanmerking komt voor de Belgische betalingsbevelprocedure.

Vervolgens zal de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar aanmanen tot betaling binnen de maand. Indien de schuldenaar de schuld gemotiveerd betwist, wordt de procedure stopgezet en zal de schuldenaar de gewone gerechtelijke weg moeten volgen.

Indien de schuld echter niet betwist wordt en de schuldenaar gaat niet over tot betaling, kan de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen. De gerechtsdeurwaarder kan dergelijk proces-verbaal eveneens opstellen wanneer de schuldeiser en de schuldenaar betalingsfaciliteiten zijn overeengekomen, die niet zijn nagekomen.

Op verzoek van de gerechtsdeurwaarder wordt het proces-verbaal uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het CBB (Centraal Bestand van Berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest).

De schuldeiser beschikt volgens bovenstaande methode over een uitvoerbare titel, zonder dat hij genoodzaakt is de gewone rechter aan te spreken. Op initiatief van de schuldenaar kan de uitvoering van het proces-verbaal van niet-betwisting wel nog geschorst worden, indien de schuldenaar de zaak aan het oordeel van de rechtbank wilt voorleggen.

Het Belgisch betalingsbevel zal in werking treden op een nog door de Koning te bepalen datum, maar uiterlijk op 1 september 2017.

Aurélie ACX