Recent ingediend wetsontwerp tot hervorming van goederenrecht

Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 tot hervorming van het goederenrecht is recent in de Kamer ingediend. De bedoeling is om Boek II van het Burgerlijk Wetboek te moderniseren en tegelijk bijzondere wetten bv. over het recht van opstal en het recht van erfpacht van 10 januari 1824 daarin te integreren (nieuw Boek III).

De invloed van Europese staatssteunregelgeving op aanbestedingen: Waalse social enterprise wordt op de  vingers getikt – Voorz. Kh. Brussel 22 maart 2018

Hoewel de Europese mededingingsregelgeving reeds voorziet in een de minimis-vrijstelling en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) die diverse categorieën werkgelegenheidssteun van aanmelding aan de Europese Commissie vrijstelt, beschouwde de Voorzitter de loonsubsidiëring dan toch als een vorm van staatsteun die aangemeld dient te worden bij de Europese Commissie. De Voorzitter oordeelde in die zin wellicht parallel aan de heersende visie van zijn collega’s op Europees niveau. Of een dergelijke interpretatie het social entrepreneurship ten goede komt is dan ook bedenkelijk.

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten

Het nieuwe vennootschapsrecht zal een belangrijke (in)directe impact hebben op aandeelhoudersovereenkomsten. Deze uiteenzetting geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste afspraken die voorkomen in aandeelhoudersovereenkomsten. Het nieuwe vennootschapsrecht kan evenwel nog op andere mogelijke afspraken een invloed hebben.

Een grondige evaluatie en update van bestaande aandeelhoudersovereenkomsten is bijgevolg aangewezen. Na de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht zullen vaak gebruikte templates eveneens niet steeds bruikbaar of nuttig blijken.

‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ officieel gelanceerd!

Donderdag 20 september 2018 is de ‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ officieel gelanceerd en ondertekend in aanwezigheid van o.a. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Deze Green Deal heeft tot doelstelling om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Bienstman-Decloedt Advocaten heeft de Green Deal ondertekend als ondersteunende partij, gespecialiseerd in o.m. milieurecht en vergunningen.

Het Vlaams Huurdecreet

Op 18 mei 2018 werd het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het toepassingsgebied omvat zowel de woninghuur voor hoofdverblijfplaats als bepaalde tijdelijke huurvormen (bv. tweede verblijf of vakantiewoningen) en de studentenverhuur. De inwerkingtreding van het Vlaams Huurdecreet is voorzien op 1 januari 2019 en beperkt zich tot de huurovereenkomsten afgesloten na die datum.

Vanaf 1 juli 2018 zijn aannemers woningbouw verplicht zich te verzekeren voor de tienjarige aansprakelijkheid

De wetgever heeft in het aannemings- en bouwrecht allerhande mechanismen in het leven geroepen om de opdrachtgever-bouwheer en toekomstige kopers van het opgerichte goed te beschermen.

Een belangrijk aspect van die bescherming is de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de architect, zoals vastgelegd in artikel 1792 en artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

De wet stelt dat indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zowel de aannemer als de architect daarvoor gedurende tien jaar aansprakelijk zijn.

Een ‘nieuw’ aansprakelijkheidsregime voor bestuurders van de failliete onderneming sinds 1 mei 2018

In een eerder blogbericht (“het nieuwe Insolventierecht”) berichtten wij u reeds over de komst van een uniforme insolventiewet door middel van de invoering van Boek XX in het Wetboek Economisch Recht (hierna ‘WER’), waarbij o.m. het personeel toepassingsgebied uitgebreid wordt (een nieuw ondernemings-begrip), een verdere digitalisering doorgevoerd wordt en de bestaande bestuurdersaansprakelijkheid een nieuw jasje aankrijgt.

Op 1 mei 2018 trad dit nieuwe Boek XX van het Wetboek Economisch Recht dan ook in werking. In dit blogbericht wordt een nieuwigheid in het bestuurdersaansprakelijkheidsregime van Boek XX ontleed.

Wetsontwerp Alexander De Croo: verduidelijking en bevordering van overeenkomsten via elektronische weg

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo kwam de voorbije dagen in de actualiteit met betrekking tot zijn nieuw wetsvoorstel inzake het sluiten van contracten via elektronische weg.

Stimulans voor de vastgoedsector: optiestelsel BTW en onroerende verhuur vindt alsnog doorgang

In een vorig blogbericht wezen wij u er nog op dat de onderwerping van onroerende verhuur aan btw uiteindelijk toch geen doorgang zou vinden. Echter, heeft de Federale Ministerraad eind maart alsnog de hervorming van de BTW-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd.

Het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017: een betere rechtsbescherming?

Sinds 1 januari 2018 is het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, samen met het Onteigeningsuitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017, in werking getreden. Het nieuwe decreet vervangt de federale onteigeningswetten, waarvan sommige reeds uit de vroege 19 e eeuw afkomstig waren. Deze wetten zullen, binnen het grondgebied van het Vlaams Gewest, enkel nog van toepassing zijn op onteigeningen door de federale overheid zelf of door de federale overheid gemachtigde instellingen die op federale bevoegdheden betrekking hebben. 

Wijs de consument duidelijk op zijn rechten en plichten in de verkoopsvoorwaarden

Een onderneming moet de consument, vooraleer die contractueel wordt gebonden, op duidelijke en begrijpelijke wijze de informatie opgelijst in artikel VI.2 Wetboek Economisch Recht (WER) bezorgen. 

De invloed van de nieuwe Pandwet op de bouwsector: het eigendomsvoorbehoud voor aannemingsovereenkomsten sinds 1 januari 2018

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pandwet op 1 januari 2018 is het belang van een eigendomsvoorbehoud duidelijk opgekrikt. De risico’s dat een eigendomsvoorbehoud teniet gaat zijn veel kleiner geworden, vooral indien er een registratie in het pandregister geschiedt. Het beding van eigendomsvoorbehoud is een volwaardig en effectief zekerheidsmechanisme in de bouwsector geworden en een must-have in de algemene voorwaarden van elke leverancier en aannemer.

Vastgoedmakelaarswet hervormd

Op 1 februari 2018 is de Wet van 21 december 2017 tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar – kortom, de gewijzigde vastgoedmakelaarswet – in werking getreden. De hervorming doelt enerzijds op een doorgedreven transparantie bij de procedures, en anderzijds op het opkrikken van het sectorimago en de bescherming tegen malafide makelaars. 

Vanaf 1 januari 2018 heeft de bouwheer de mogelijkheid om bij de rechtstreekse vordering van de onderaannemer het verschuldigde bedrag te consigneren

Artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek voorziet in een rechtstreekse vordering van onder andere de onderaannemer tegen de bouwheer. Deze vordering houdt in dat de onderaannemer die niet wordt betaald door de hoofdaannemer over de mogelijkheid beschikt om deze betaling rechtstreeks te vorderen van de bouwheer. 

De wetswijziging van 22 oktober 2017 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen: een nieuwe stimulans voor de vastgoedmarkt

De wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen is op 9 november 2017 in werking getreden. De wetswijziging maakt enerzijds komaf met enkele pijnpunten waarmee de regelgeving te kampen had en introduceert anderzijds de sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap.

De voorlopige oplevering van de privatieve delen leidt niet automatisch tot de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen.

Het komt helaas vaak voor dat kopers van een zogenaamd koop op plan-appartement vroeg of laat met heel wat frustraties komen te zitten. Om deze kopers daartegen te behoeden, is er sinds 1971 de woningbouwwet. Deze wet legt immers verschillende plichten op voor aannemers. Eén van deze plichten is dat er enerzijds een voorlopige oplevering en anderzijds een definitieve oplevering moet plaatsvinden.

Het niet-concurrentiebeding in de overnameovereenkomst: in concreto beoordeling van de voorwaarden blijft onontbeerlijk.

Vaak worden niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten opgenomen, dit teneinde tegemoet te komen aan de vrees die erin  kan bestaan dat de verkoper de dag na de closing van de overdracht op één of andere manier meewerkt aan concurrerende activiteiten en zo gekend cliënteel kan afwerven van de overgenomen onderneming.

Het nieuwe insolventierecht

Op 11 september 2017 werd de wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek Economisch Recht gepubliceerd.

Concreet betekent de invoeging van Boek XX in het Wetboek Economisch Recht de komst van een uniforme insolventiewet. Zowel de faillissementswet van 8 augustus 2017 als de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen worden bij inwerkingtreding van Boek XX immers opgegeven. 

Verregaande hervorming m.b.t. verhuren met BTW vindt dan toch geen doorgang

Afgelopen zomer heeft de huidige regering in haar zomerakkoord een aantal fiscale maatregelen aangekondigd, waaronder de mogelijkheid om onroerende huur te onderwerpen aan het BTW-stelsel.

Ondertussen werd de aankondiging van deze fiscale maatregel opnieuw ingetrokken omwille van budgettaire noodwendigheden. 

Het nieuwe wetgevend kader inzake overheidsopdrachten vanaf 30 juni 2017

Op 30 juni 2017 is een nieuw wetgevend kader inzake overheidsopdrachten in werking getreden. Dit kader geldt voor alle overheidsopdrachten die vanaf 30 juni 2017 zijn bekendgemaakt of waarvoor vanaf deze datum deelnemers zijn uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is).